Keepers yn beweging

Doelpunten
20 april 2003
SDS 1 seal spilet lyk tsjin RES
23 april 2003

Om no te sizzen dat keepers in protte yn beweging binne tidens it fuotbalspul  giet net op.

Lykwols der sit no wol beweging yn keepers, want at wy fersichtich foarútsjogge nei takem jier dan feroaret der wol wat, want:

Marko Reynhoudt docht it in jier rêstich oan?

Hindrik Eringa hat syn nocht?

Remco Brouwer is noch blesseard?

Broer Wiebe de Ringh komt fan Warkum oer?

Marten Faber giet fan de A-s nei de senioren?

Evert Tanja wol fêste keeper wurde?

Wa’t wit wat wier is kin maile! Dan feroarje wy it fraachteken yn in útropteken!