Kampioen en topskoarder

Weppers tiisdei 10-7-2018
10 juli 2018
Einstân SDS WK league
15 juli 2018

De goeie kampioen levert 50 punten op.

De goeie topskoarder 25. Net ien hat Kane dy’t no noch boppe oan stiet, mar at Griezman of Mbappé in hiele goeie dei hawwe dan is der noch wat mooglik……

Pieter Kamstra
Kampioen: Frankrijk
Topscorer: Griezmann
Douwe Kooistra
Kampioen: Frankrijk
Topscorer: Neymar
Lolke Hofstra
Kampioen: Brazilië
Topscorer: Griezman
Douwe D Reitsma
Kampioen: Brazilië
Topscorer: Neymar
Bas van der Weij
Kampioen: Frankrijk
Topscorer: griezmann
Niels Hiemstra
Kampioen: Duitsland
Topscorer: Mbappé
Hendrik de Jong
Kampioen: Duitsland
Topscorer: griezmann
Willem Wijnia
Kampioen: Duitsland
Topscorer: Griezman
Hendrik Eringa
Kampioen: Duitsland
Topscorer: Neymar
Pieter Wijnia
Kampioen: Duitsland
Topscorer: Messi
Skelte Anema
Kampioen: Brazilië
Topscorer: Neymar
Bote Strikwerda
Kampioen: Brazilië
Topscorer: Griezmann
Stijn Schildkamp
Kampioen: Frankrijk
Topscorer: Messi
Lieuwe Jan Yntema
Kampioen: Frankrijk
Topscorer: Griezmann
Klaas Bouke Faber
Kampioen: Brazilië
Topscorer: Neymar
Simon van der Vaart
Kampioen: Argentinië
Topscorer: Lionel Messi
Hessel Yntema
Kampioen: Frankrijk
Topscorer: Firmino
Seriette Strikwerda
Kampioen: Frankrijk
Topscorer: Mbappe
Aant Hofstra
Kampioen: Argentinië
Topscorer: Messi
Marten Faber
Kampioen: Argentinië
Topscorer: Messi
Tjeerd de Vries
Kampioen: Frankrijk
Topscorer: Mbappé
Jan Toto
Kampioen: Frankrijk
Topscorer: Griezmann
Lourens en Tjerk
Kampioen: Frankrijk
Topscorer: griezmann
Tom Wijnia
Kampioen: België
Topscorer: Griezman
Sjoerd van Beem
Kampioen: Duitsland
Topscorer: Neymar
Jacob van Wieren
Kampioen: Brazilië
Topscorer: Firmino
Pieter Wesselius
Kampioen: Brazilië
Topscorer: Neymar
Jaap Toering
Kampioen: Brazilië
Topscorer: Cavani