Jûn SDS-ledengearkomst

Weppers tiisdei 27-10
26 oktober 2015
Weppers tongersdei 29-10
29 oktober 2015

Útnoeging ledengearkomst
fan fuotbalferiening SDS op
woansdei 28 oktober 2015

Jûns om acht oere yn’e kantine op Sportpark de Skoalleseize.

Wurklist:

1. Iepening

2. Fêststellen fan de wurklist

3. Meidielings en/of reaksjes op notulen en jierferslach **

4. Ferslach fan de sponser kommisje

5. Ferslach fan de jongerein kommisje

6. Jierferslach fan de ponghalder en fêststellen fan de begrutting

7. Ferslach kas kommisje en ferkiezing nij kommisje lid

8. Feststellen kontribusje

9. SKOFT

10. Bestjoersferkiezing:

Ôftredend: Durk Okkema, foardracht fan it bestjoer Pieter Kamstra

Ôftredend: Robert Schildkamp, foar 1 jier herkiesber

Ôftredend: Gida Heerma – Kooistra, net herkiesber

Oantreden yn plak fan Andre Vink, Syb Overal

11. Skoalleseize

12. Rûnfraach

13. Sluting

** It ferslach fan de foarige ledegearkomste en it jierferslach kinne jim fanôf 21 oktober opfreegje by gidaheerma@ziggo.nl

Meiinoar binne wy SDS, dus oant sjen op
woansdei 28 oktober.