Jûn ledegearkomst!

Wepperkes -snein-
27 oktober 2007
Wepperkes -tiisdei-
30 oktober 2007

Ledegearkomste Fuotbalferiening SDS

Moandei 29 oktober 2007

jûns om acht oere yn ‘e nije kantine op sportpark de Skoalleseize

Wurklist

1.      Iepening

2.      Fêststellen fan de wurklist

3.      Oantekens fan de ledefergadering fan 6 novimber 2006

4.      Jierferslach skriuwer

5.      Ferslach jongerein kommisje

6.      Ferslach sponser kommisje

7.      Jierferslach fan de ponghâlder en fêststellen fan de begrutting

8.      Ferslach kaskommisje en ferkiezing nij kommisje lid

9.      Fêststellen kontribúsje

10.  SKOFT

11.  Bestjoersferkiezing:
ôftredend en net op nij te beneamen: Roel Sijbesma.

     foardracht fan it bestjoer: Durk Okkema**

     ôftredend en net op nij te beneamen: Jappie Wijnia

     foardracht fan it (jeugd)bestjoer:  Fakant

     ôftredend en op nij te beneamen: Immie Kamstra**

12.  Rûnfraach

13.  Slúting

 

** Nammen fan tsjinkandidaten kinne oan in kertier foar de fergadering yntsjinne

wurde by it bestjoer.

 

Oant jûn!!!


It bestjoer