Jûn de WK-finale!!

Weppers snein 3-8
3 augustus 2008
Heech nivo op WK finale
4 augustus 2008

Jûn de finale fan it WK. Der stiet in soad op it spul. Wa sille der allegear wêze? Wy binne hiel benijd. Der binne noch in soad fragen foar dizze finale:
 
Gerlof-Jan: Soe dizze Servet dan eindliks in tafellekken wurde?
Aant:Wurd it oan de sydline of dochs yn ut fjild?
Mark: Is syn skorsing al foarby?
Henk: Giet it snoekfiskjen foar?
Harm: Hat der de doazen om de skuon wei?
Hendrik E.: Soe hy der no eindliks foar út doaren te kommen dat hy 2 linkerfuotten hat, en stiifrjochts is?
Gearaldinho: Soe hy dan eindliks in kear de bal ôfspylje?
Eeltsje: Winne of dochs de panna?
Sjoerd: Giet de wekker op’e tyd ôf?
Anne: Is Anne de fakansje kilo’s op’e tyd kwyt foar de finale?
Jan: Kin der syn “foutsje” fan ôfrûne tongersdei noch goed meitsje?(troch minimaal 20x te skoren….)
Andrew: Yn Feyten soe hy jûn sa winne kinne.
Ate Feike: Is hy mentaal yn staat om oan de wedstryd te begjinnen sûnder oan syn slippers te tinken?
Willem: Soe der no wol op tiid wêze?
Ralph: Mei of sunder Bling Bling?
Erik: Soe dizze ras Sneker de roes op’e tiid utsliept hawwe om mei syn brothers/matties te baljen?
Jacob-Klaas: Soe Jacob no ris echt de keeperwanten meinimme?
Wichard: Kin hij die extra stap sette wannear it der echt op oankomt?
Jappie: Is seker nog net ôfskreaun, of dochs wol?
Arjen: Soe Arjen op’e tiid werom wese fan syn fakansje?
Teade: Is Teade yn staat om no ris definitief ût ut skaad fan syn broer te kommen?
Kees: Dûts, of dochs it galante Fryske spul?
Rudy: Mei of sunder fouwwein?

Mocht it fjild al te min wêze dan wurdt der útweken nei de Terp.