It begjin fan sneon 7 maaie

Wepperkes -freedtejûn-
6 mei 2005
Utslaggen 7 maaie 2005
7 mei 2005

D1 fuotballet, spilet tsjin YVC  en ….

F4 spilet tsjin Zeerobben en ……

Robert ried him ta op de wedstryd en fluitet E1 en sjocht se winnen mei 3-2


De spilers fan SDS 1 út Wommels en Kûbaard en Feite de Haan dogge noch efkes oan it lytse groepstraining en ……bouwe de kofjetinte op

De tinte is belangeleas beskikber steld troch American Base, de haadsposnor fan SDS 1 en tsjinnet as kofje tinte yn it skoft en kin ek brûkt wurde as……….

Sponsor Jaap Zijlstra fan Marne Techniek oerleit noch efkes mei Enne Bruinsma oer wat sponsoraktiviteiten foar dizze middei