Hellet Kees de kryst?

20.000e besiker!!
24 december 2003
Sjoerd, Jan en Klaas hitchhiking
24 december 2003

Grappen oer trainers binne der legio. Der is lykwols altiten ien grap dy’t yn de hjerst al oan de oarder komt troch middel fan in fraach oer in trainer dy’t mei syn ploech ûnderoan stiet:

Fraach: Wat is de oerienkomst tusken in kalkoen en bygelyks Kees Jansen?

Antwurd: Se helje beide de Kryst net.

No giet de figuerlike fergeliking mei in  kalkoen foar Kees net op, want SDS stiet boppeoan yn de tredde klasse. Dêrom like in lokwinsk nei Kees ta, dat hy foar de fjirde kear de Kryst helle hat yn Easterein, ús wol aardich. Tagelyk koene wy him dan efkes lokwinskje mei syn nije klup CSL.

Op ús fraach at hy him wolris dwaande hold mei de fraach oer de kalkoen en de kryst wist Kees te melden dat hy mei de Flexwet efter de hân noch hiel wat Krystfeesten meimeitsje koe yn Easterein. Want, it is no ien kear sa dat in oantal kearen in tydlik kontrakt achte wurdt fêst te wurden. Mei oare wurden: Kees hie noch hiel lang bliuwe kind yn SDS, at hy dat wold hie.

Kees wist sa gau net at de flexwet ek foar ûnbetelle lieders jilde