20.000e besiker!!

SDS League: De Ideale Elf
24 december 2003
Hellet Kees de kryst?
24 december 2003

Hjoed wer in “mijlpaal” (hoe neam je soks yn it Frysk?) yn ‘e noch mar koarte skiednis fan ‘e SDS webside. Wy hawwe hjoed de 20.000e besiker ferwolkomje mochten. Wy witte net wa at it west hat, mar hy hat rûn 17.15 oere op de webside west, hy ynternet fia ISD Holland en wie my krekt foar, want ik wie nûmer 20.001. Ús goeie foarnimmen foar 2004 is dan ek dat wy net wer nêst de prizen gripe sille.