Sjoerd, Jan en Klaas hitchhiking

Hellet Kees de kryst?
24 december 2003
SDS League: The Butchers kampioen!!
25 december 2003

Makken wy earder it berjocht dat Sjoerd van Beem en Jan Stenekes de kleuren fan SDS ferdigenje sille yn de liftwedstriid, wy krije troch dat ek Klaas Malda fan SDS 4 meidocht.

Sa binne SDS 2, 3 en 4 fertsjintwurdige yn de 9 teams.

Wa dogge der krekt mei op de reis fan Jimbar Wommels nei it ûndersteande pension op Lands End

Sjoerd en Jan (ús grutte favoriten),

Klaas Malda en Wybren Jorritsma ( ek ús favoriten)

Mirjam en Geart Jonker

Lutsen Zijlstra en Jaring Rispens

GertJan Brandsma en Namkje K

GertJan Hulzinga en freondinne

Paul Reitsma en Janneke Okkema

Wytske Vermeulen en Tjitte Jelle Verbeek

Tsjeard Hofstra en Jan Egbert (myn favoryt)

Harry Vermeulen siket noch in maat

It folsleine liftdossier: Sjoh de rubryk de Treffer: Op de Tomme