Harsens derby!!

Weppers tiisdei 18-6
17 juni 2013
Weppers sneon 22-6
21 juni 2013

Komkommertiid
Jim merke wol oan de webside dat it komkommertiid is. Fansels wachtsje wy ek op de kompetysje-yndielingen, teamyndielingen fan de senioaren, trainingstiden, leiders en trainers fan de jeugdalvetallen, de bekeryndielingen en wat der ek mar mei it nije seizoen te krijen hat, mar dizze ynformaasje hawwe wy no noch net.
Wy wachtsje it allegear of en sa lang halde wy fansels de harsens derby!

Harsens derby(1052)
10 euries as ik him op de latte sjit, shit……….


Harsens derby(1053)
Miskien moatte wy ek mar bliid weze dat SDS 5 net kampioen wurden is:Harsens derby(1054)
As wy no wol of gjin waarmterekords brekke, as wy dit sjogge wolle wy lyk de seal wol yn:


Harsens derby(1055)
Spesjaal foar Martin Rienstra is hjir Riquelme fan Boca Juniors. Toetoet!!


Harsens derby(1056)
En?


Toeterdetoettoetoetooooohuhuhhuhuhuhhhhhhht!!!