Habtamu de Hoop en SDS 3 yn Editie NL op RTL 4.

SDS-League: ‘Vrijdagavond Feest’ pakt de titel!
3 januari 2022
Adreswizigingen
8 januari 2022

Sneon 1 jannewaris wie Habtamu de Hoop op tillevysje by Editie NL op RTL 4. Hy waard bliid ferrast troch syn fuotbalfreonen fan SDS 3.

It hiele filmke wat de mannen fan SDS 3 makke hienen seach der sa út:

Mei tank oan Jaring Rispens fan CAMJO-Media dy ’t it filmke makke hat.