Adreswizigingen

Habtamu de Hoop en SDS 3 yn Editie NL op RTL 4.
4 januari 2022
Weppers snein 9-1-2022
9 januari 2022

As je ferhúze binne, in nij eameladres krije, in nij tillefoannûmer of in nij bankrekkennûmer bygelyks dan soenen wy dat by SDS graach witte wolle.
Oars kin it ommers sa wêze dat je ús klupblêd de Treffer net mear krije of de kontribúsje noch jierren troch je âlders betelle wurde.
Graach in wiziging trochjaan mei help fan dit formulier.

1983