Evenementen in november 2022

Weppers snein 25-7-2021
25 juli 2021
Freed 30 july ôfskiedswedstriid Jacob-Klaas Haitsma
28 juli 2021

Haadstiper Grafische Groep Van der Eems, earder Drukkerij Van der Eems, út Easterein is al haadstiper fan vv SDS sûnt 2010. Wy binne tige bliid dat it kontrakt op ‘e nij mei 3 jier ferlingt is. Dat betsjut dat Grafische Groep Van der Eems de kommende 3 jier wer û.o. op de boarst fan de spilers fan SDS 1 pronket en wy hoopje noch foar folle langer.


SDS PR-man Bauke de Boer mei de grutte man fan Grafische Groep Van der Eems, Durk-Jorrit van der Eems.