Freed 30 july ôfskiedswedstriid Jacob-Klaas Haitsma

Grafische Groep Van der Eems ek kommende 3 jier haadstiper vv SDS!
26 juli 2021
Bekeryndielingen
30 juli 2021

Jacob-Klaas Haitsma stoppet nei dit seizoen nei 18 seizoen fuotballe te hawwen by SDS 1.
Op freed 30 july wurdt dêrom foar him in ôfskiedswedstriid organiseare tusken it hjoeddeistige SDS 1 en âld-SDS 1.
De wedstriid begjint om 19.00 oere en sil in oere duorje.
Nei de wedstriid sille guon in wurdsje dwaan en wurdt Jacob_Klaas yn it sintsje setten.
Yn de rêst wurdt de ‘Skylger tsiis’ útrinkt oan de winner fan de poedelpriis yn de SDS EK-League.
Ek is der in ferlotting!

De kantine is iepen en supporters binne fan herte wolkom.
Wy hoopje op in alderaardichste jûn as moaie start alfêst fan it nije seizoen mei in soad âlde bekinden.

Oant freed!

De seleksjes foar freed sjogge der no sa út:

Seleksje SDS 1:
1. Mark Klijnsma
2. Bauke Dijkstra
3. Gerwin Sijbesma
4. Remco Hylkema
5. Jelte-Pieter Dijkstra
6. Pieter Sijtsma
7. Wiebe Heeres
8. Frank Bervoets
9. Stan Korbach
10. Matthijs Postma
11. Habtamu de Hoop
12. Luuk van der Schaar
13. Wierd Hofstra
14. Sjoerd de Boer
15. Steven van der Pol
16. Peter Hoogerwerf
17. Wesley van de Wint

Trainer: Douwe Posthuma
Leider: Lourens van der Pol
Flagger: Tjerk van der Pol
Striker: Hennie Roubos

Seleksje Ald-SDS 1:
1. Jaap Toering
2. Tsjeard Halbersma
3. Erik Haitsma
4. Jacob-Klaas Haitsma
5. Elger Turksma
6. Feite de Haan
7. Skelte Anema
8. Henk Postma
9. Hendrik de Jong
10. Dirk Yde Sjaarda
11. Jelmer Posthumus
12. Ate Feike de Boer
13. Anne Stenekes
14. Hendrik Engbrenghof
15. Kees Adema
16. Tsjalling Sikma
17. Mark Postma
18.Tsjipke Okkema

Trainer: Jaap de Blaauw
Leider: Anne Brouwer
Flagger: Daan Boersma
Striker: Dooitze Nauta

De âld-SDS-trainers lykas Lykle Bleekveld, Kees Jansen, Marcel Frankena, Jaap de Blaauw, Frans Munsterman en Marco Hoekstra komme sa ’t it no stiet ek efkes del.