Gelokkich ha wij de filmkes noch

Ofskie Jacob Klaas Haitsma
31 juli 2021
Weppers moandei 2-8-2021
2 augustus 2021

Hjir en dêr hawwe wij ek noch wat filmkes makke fan it ôfskie fan Jacob Klaas Haitsma.

Net alles litte wij sjen fansels, wij wolle gjin fragen yn de Twadde Keamer.

Simpel sein,  wa’t er freed bij wie hat moai “kabaret op it terras” meimakke, wa’t er net wie hat wat mist.