ST SDS/Nijland JO15-2

SDS JO15-2

Trainingstiden JO15-2:
Moandeis fan 19.00 – 20.00 (keunstgers)
Tongersdeis fan 18.15 – 19.15 (yn Nijlân)

Gosse Hofstra

Lieder/trainer

Hans van der Schaar

Trainer

Tseard Weersma

Trainer

Jelmer Schraa

Trainer