Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
8 april 2006
Wepperkes -moandei-
10 april 2006

Freedtejûn wie der in frijwilligersjûn foar Skoalleseizers, jeu de boulers, keatsers en fuotballers. Henk Bootsma makke in oantal sfearfoto’s


Der waard mei wille sjoen nei………


………de kabareteftige bijdrage fan de Jeu de BouleklupDe keatsferiening hie de perken útlein en de frijwilligers mochten kwisfragen beanderje ûnder lieding fan Klaas Pompstra en fansels Freddy Scheltema


En SDS liet de gasten sjonge en soks wie wol bestede oan dizze trije froulju


gelokkich wie der ek noch efkes tiid foar in snapke


……..en in hapke

en fansels wiene der ek no wer frijwilligers nedich