Bekeryndielingen

Freed 30 july ôfskiedswedstriid Jacob-Klaas Haitsma
28 juli 2021
De poedelpriis is útrikt
31 juli 2021

Foar SDS Vr.1, SDS 1 en 2 binne de bekeryndielingen bekend makke troch de KNVB. Moarn meitsje sy it programma bekend.
Opfallend is dat SDS Vr.1 mar yn in poultsje fan 3 sit , dus yn elts gefal ien kear frij is.
Dêrneist hat allinnich SDS 2 in derby. Tsjin vv Nijland 2.

SDS Vr.1
Leeuwarder Zwaluen Vr.1
MKV Vr.1

SDS 1
AVC 1
CVO 1
Minnertsga 1

SDS 2
Balk 3
Flevo Boys 3
Nijland 2