Ferkeapjen m2´s keunstgers!

Weppers snein 29-3
29 maart 2015
Weppers tiisdei 31-3
30 maart 2015

Wy binne los!

De measte lotten binne juster oan de leden jûn sadat se sa gau mooglik ferkocht wurde kinne. In pear teams krije se nije wike.
Mochten je se sels ophelje wolle dan kin dat by
Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels

Tips
De leidster fan SDS Vr.1, Jacomien Heeres, hat noch in pear aardige tips om de lotten te ferkeapjen:

– vraag mensen bv of ze lege flessen hebben die jij voor hen kunt inleveren en resterende deel van de € 10,- contant bij laten betalen

– doe in ruil voor de verkoop van een lot voor 10 euro een klusje voor de koper; tuinwerkje, boodschappen, autowassen, avondje oppassen enz enz

– kijk eens bij je eigen spullen/kleding en verkoop wat leuke dingen op marktplaats, besteed de opbrengst aan een lot; wie weet win jij die prijs ����

– jullie hebben zelf vast ook goede ideeën…. 

Noch 5 lotten te gean!
Op Pipegaal 8 yn Wommels keapet Friso Albada fan de earste 5 ferkeapers in lot as hy thús is. Der is no noch net ien west:


Giet goed!
Wy tinke dat Jacob/Klaas Haitsma wolris ien fan de earsten weze kin dy ´t syn lotten allegear ferkeapet;
“Ik bin al moai wat kwyt!”

Al kwyt!
Bram van Beem hat de gang der ek yn!

De collega’s witte it no ek. Mei 70 man samar kwyt.
Met vriendelijke groet, 
 

Bram van Beem 

Gruttere stikken keunstgers “keapje”
Wa ´t net genoch hat oan it keapjen fan ien of meardere m2 keunstgers kin ynkoarten fia de webside biede op:

– De middenstip

– 4 cornervlaggen

– 2 16-metergebied

– 2 dug-outs

– 2 penaltystippen
Letter mear hjir oer!

Winne, winne, winne!
Hjir noch efkes de prizen dy ’t der te winnen binne mei de grutte lotterij”
Haadpriis; €3000,-
2e priis: €1500,-
3e priis: €500,-
Fierder noch SDS-trainingspakken, SDS-tassen en SDS-sjaals.

Gjin polletje!
It nije keunstgersfjild wurdt fansels moai flak en der sille wol gjin bulten yn it fjild sitte. Oars hie Tjerk van der Pol in stikje yn it strafskopgebiet keapje wollen fansels. It “Van der Polletje”.
Letter mear!