Erwin Zeinstra op sponserjûn

Suksesfolle SDSers bij Poiesz
15 maart 2015
Weppers moandei 16-3
16 maart 2015

Ôfrûne freed wie wrâldferneamd assistent-skiedsrjochter Erwin Zeinstra sprekker op de spesjale SDS-keunstgers-sponserjûn.
Neidat de keunstgerskommisje ien en oar útlein hie oer de keunstgersaksjes koe Erwin los.

Tjerk van de Pol oer de keunstgersaksjes
Foto Henk Bootsma

Erwin liet mei help fan filmkes sjen hoe ’t hy syn fak belibbet en hoe ’t b.f. de kommunnikaasje is tusken de skiedsrjochters yn in wedstryd. Foar in soad tahearders gie der in wrâld iepen.
Yn de folgende Treffer mear hjir oer.


Erwin Zeinstra mei efter him de foto dy ’t makke is nei de Champions-League-finale.
Foto Henk Bootsma

Henk Bootsma sjitte noch wat moaie plaatsjes dy ’t jim
hjir fine kinne.