EK nei snein

Ek 1/8 finale
26 juni 2016
EK league nei moandei 27-6
27 juni 2016

De wedstriden
Frankrijk -Ierlân
 wie in proai foar Hessel en Sjouke Yntema. Beide tochten fan 2-1 en it waar ek 2-1, dus 10 punten der bij.
Ek bij Duitsland Slowakije skoarden de beide bruorren 10 punten, mar der wiene mear. Ek Foeke, Tina, Simon, Bas, Tjeerd en Johan skoarden maksimaal.
Mei Hongarije- Belgie lei it allegear wat oars. Wol in 2 yn de toto mar gjin 0-4 skoare.

Kwartfinale
Wer trije ploegen troch nei de kwartfinale. Totaal binne der no 6. Dat hie 300 punten wêz kinnen. Dit is it steatsje oan no ta.

Foeke Reitsma 250
Skelte Anema 250
Hendrik Eringa 250
Rick Hendriks 250
Jelmer Posthumus 250
Tjeerd de Vries 250
Aant Hofstra 200
Lolke Hofstra 200
Hessel Yntema 200
Klaas Bouke Faber 200
Pieter Kamstra 200
Douwe Dirk Reitsma 200
Bote Strikwerda 200
Tina Wiegers 200
Simon van der Vaart 200
Stijn en Robert 200
Willem Wijnia 200
Bas van der Weij 200
Danian Rijpkema 200
Jacob Klaas Haitsma 200
Tom en Pieter Wijnia 200
Johan Delfsma  200
Sjouke Yntema 150
Lieuwe Jan Yntema 150
Seriette Strikwerda 150
Jelle Wiersma 150
Marco Rijpkema 150
Jacob Hofstra 100
Ate Feike de Boer 100

Tuskenstân totaal
Twa nije koprinners: Jelmer en Tjeerd nimme it stokje oer fan Doouwe Dirk dy’t lang de lieding hie.

1 Jelmer Posthumus Wommels 675
2 Tjeerd de Vries Wommels 675
3 Rick Hendriks Easterein 670
4 Douwe Dirk Reitsma Easterein 665
5 Skelte Anema Kûbaard 665
6 Hessel Yntema Dronryp 660
7 Hendrik Eringa Spannum 645
8 Simon van der Vaart Spannum 620
9 Willem Wijnia Wommels 615
10 Jacob Klaas Haitsma Wommels 615
11 Tom en Pieter Wijnia Wommels 615
12 Foeke Reitsma Easterein 610
13 Danian Rijpkema Easterein 610
14 Johan Delfsma  Wommels 610
15 Pieter Kamstra Easterein 605
16 Bote Strikwerda Spannum 605
17 Bas van der Weij Easterein 605
18 Aant Hofstra Wommels 600
19 Tina Wiegers Reahûs 590
20 Stijn en Robert Wommels 585
21 Lolke Hofstra Wommels 580
22 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 570
23 Klaas Bouke Faber Grins 570
24 Marco Rijpkema Easterein 570
25 Sjouke Yntema Dronryp 560
26 Seriette Strikwerda Spannum 530
27 Jelle Wiersma Wommels 530
28 Ate Feike de Boer Wommels 490
29 Jacob Hofstra Reahûs 480