Ek 1/8 finale

Weppers sneon 25-6
26 juni 2016
EK nei snein
27 juni 2016
Skoares
De earste trije wedstriden sitte der op. It is no fansels wat gelok hawwe mei de útslaggen, want je wisten net krekt wa’t wannear fuotbalje moast. Dit is in soarte mei bline toto.
Dêryn wie it gelok oan de side bij de wedstriid fan Zwitserland- Polen bij Lolke , Pieter , Hendrik, Bas  en Damian . Sij foarseinen de 1-1 en hellen dus 10 punten.  Opfallend genôch wie der mar ien (Willem) dy’t wol in gelykspul oanjoech mar mei 0-0 mar 5 punten skoarde.
De wedstriid Wales- Noord Ierland einige yn 1-0 en dêrtroch kamen der 10 punten telâne bij Bote, Seriette en Jacob Klaas. Der wie fierders in hiel soad gokt op in thúsoerwinning (dus toto 1) want der wiene mar 5 dy’t gjin punten hiene bij dizze wedstriid.
Kroatie- Portugal waard dan úteinlik nei in baggerwedstriid 0-1. Der wie mar ien dy’t dat hielendal goed hie: Foeke Reitsma. Der wie sels net ien dy’t de toto goed hie……
Kwartfinalisten
Wij hawwe fuort ek mar ferwurke dat Polen, Wales en Portugal trochbinne nei de kwartfinale. En wêr’t it earder gie om 25 punten levert elk lân wat trochgiet no 50 punten.
Dat Polen trochgiet dat wie troch in hiel soad wol foarsein, mar dat Wales trochgie wie lestiger te foarsjen, sa docht bliken út de skoare. Uteinlik is der net ien dy’t alle trije goed hawwe. Njoggen dielnimmers hiene twa goed
Tjeerd de Vries 100
Skelte Anema 100
Rick Hendriks 100
Johan Delfsma  100
Jelmer Posthumus 100
Hendrik Eringa 100
Foeke Reitsma 100
Douwe Dirk Reitsma 100
Aant Hofstra 100
Willem Wijnia 50
Tom en Pieter Wijnia 50
Tina Wiegers 50
Stijn en Robert 50
Sjouke Yntema 50
Simon van der Vaart 50
Pieter Kamstra 50
Marco Rijpkema 50
Lolke Hofstra 50
Klaas Bouke Faber 50
Jacob Klaas Haitsma 50
Hessel Yntema 50
Danian Rijpkema 50
Bote Strikwerda 50
Bas van der Weij 50
Seriette Strikwerda 0
Lieuwe Jan Yntema 0
Jelle Wiersma 0
Jacob Hofstra 0
Ate Feike de Boer 0

Totaal skoare
Alles meielkoar jout dit de foarloapich nije skoare. Dy is wol hiel let jûns ta stân kommen. Snein der noch efkes nei sjen. Opmerkings kinne nei sds-nijs@home.nl

1 Douwe Dirk Reitsma Easterein 550
2 Skelte Anema Kûbaard 510
3 Jelmer Posthumus Wommels 510
4 Rick Hendriks Easterein 505
5 Tjeerd de Vries Wommels 505
6 Aant Hofstra Wommels 495
7 Johan Delfsma  Wommels 495
8 Hessel Yntema Dronryp 485
9 Hendrik Eringa Spannum 485
10 Simon van der Vaart Spannum 455
11 Marco Rijpkema Easterein 455
12 Tom en Pieter Wijnia Wommels 455
13 Willem Wijnia Wommels 450
14 Jacob Klaas Haitsma Wommels 450
15 Foeke Reitsma Easterein 445
16 Danian Rijpkema Easterein 445
17 Sjouke Yntema Dronryp 440
18 Pieter Kamstra Easterein 440
19 Bote Strikwerda Spannum 440
20 Bas van der Weij Easterein 440
21 Stijn en Robert Wommels 425
22 Tina Wiegers Reahûs 420
23 Lolke Hofstra Wommels 415
24 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 415
25 Klaas Bouke Faber Grins 405
26 Ate Feike de Boer Wommels 375
27 Jacob Hofstra Reahûs 370
28 Jelle Wiersma Wommels 370
29 Seriette Strikwerda Spannum 365