EK league nei tongersdei 30-6

Weppers woansdei 29-6
29 juni 2016
Weppers freed 1-7
1 juli 2016

Polen- Portugal
It waard 1-1 en der wie mar ien dy’t in gelykspul foarsein hie en ek noch wol 1-1. Dat is Pieter Kamstra. Hij hat dy 10 punten mar wer te pakken.

Troch nei de heal finale
Der wiene trije dy’t Polen yn de heale finale seagen. Dat wiene Douwe Dirk, Foeke en Pieter Kamstra. Der wiene mar  twa dy’t Portugal yn de heale finale seagen. Dat binne Robert en Stijn  en Aant.  En dy geane der dus mei 75 punten fan troch.

De nije ranglist

1 Douwe Dirk Reitsma Easterein 780
2 Aant Hofstra Wommels 735
3 Tjeerd de Vries Wommels 735
4 Jelmer Posthumus Wommels 730
5 Rick Hendriks Easterein 725
6 Hessel Yntema Dronryp 715
7 Stijn en Robert Wommels 715
8 Bas van der Weij Easterein 715
9 Hendrik Eringa Spannum 695
10 Tom en Pieter Wijnia Wommels 680
11 Sjouke Yntema Dronryp 675
12 Skelte Anema Kûbaard 675
13 Pieter Kamstra Easterein 670
14 Johan Delfsma  Wommels 670
15 Foeke Reitsma Easterein 665
16 Bote Strikwerda Spannum 660
17 Tina Wiegers Reahûs 645
18 Lolke Hofstra Wommels 635
19 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 625
20 Klaas Bouke Faber Grins 625
21 Simon van der Vaart Spannum 625
22 Willem Wijnia Wommels 625
23 Jacob Klaas Haitsma Wommels 620
24 Danian Rijpkema Easterein 610
25 Jelle Wiersma Wommels 595
26 Marco Rijpkema Easterein 570
27 Seriette Strikwerda Spannum 535
28 Jacob Hofstra Reahûs 530
29 Ate Feike de Boer Wommels 500

Freedtejûn
Dit binne de foarsizzingen fan freedtejûn foar de wedstriid Wales – Belgie. En at jim 
dit staatsje noch efkes besjogge, dan is it dúdlik dat er ek freedtejûn net folle punten helle wurde. Mar in nije koprinner soe samar kinne….. (hup Belgie)

Aant Hofstra 1-2 2
Lolke Hofstra 2-1 1
Sjouke Yntema 2-1 1
Hessel Yntema 1-2 2
Lieuwe Jan Yntema 0-1 2
Klaas Bouke Faber 2-1 1
Pieter Kamstra 1-1 3
Seriette Strikwerda 1-0 1
Foeke Reitsma 3-0 1
Douwe Dirk Reitsma 3-1 1
Bote Strikwerda 2-1 1
Skelte Anema 2-0 1
Tina Wiegers 0-2 2
Jacob Hofstra 1-1 3
Jelle Wiersma 1-1 3
Simon van der Vaart 3-2 1
Hendrik Eringa 1-2 2
Stijn en Robert 2-0 1
Willem Wijnia 1-1 3
Rick Hendriks 3-2 1
Bas van der Weij 1-1 3
Marco Rijpkema 1-1 3
Danian Rijpkema 2-1 1
Jacob Klaas Haitsma 0-2 2
Jelmer Posthumus 1-1 3
Tom en Pieter Wijnia 1-2 2
Tjeerd de Vries 0-1 2
Johan Delfsma  1-3 2
Ate Feike de Boer 1-0 1