EK league nei freed 1-7

Weppers freed 1-7
1 juli 2016
Weppers sneon 2-7
2 juli 2016

Wales- Belgie
In 3-1 oerwinning foar Wales. Dat hie Douwe Dirk, de koprinner, as ienige hielendal goed. Dat levere him 10 punten op. Der wiene ek noch wol wat 5 punters.
75 punten wiene der allinne mar foar Hendrik Eringa. Hij is de ienige dy’t it echt sitten sjocht mei Wales. 
Troch dy punten stiet hij ynienen op it twadde plak.

 

1 Douwe Dirk Reitsma Easterein 790
2 Hendrik Eringa Spannum 770
3 Aant Hofstra Wommels 735
4 Tjeerd de Vries Wommels 735
5 Rick Hendriks Easterein 730
6 Jelmer Posthumus Wommels 730
7 Stijn en Robert Wommels 720
8 Hessel Yntema Dronryp 715
9 Bas van der Weij Easterein 715
10 Sjouke Yntema Dronryp 680
11 Skelte Anema Kûbaard 680
12 Tom en Pieter Wijnia Wommels 680
13 Pieter Kamstra Easterein 670
14 Foeke Reitsma Easterein 670
15 Johan Delfsma  Wommels 670
16 Bote Strikwerda Spannum 665
17 Tina Wiegers Reahûs 645
18 Lolke Hofstra Wommels 640
19 Klaas Bouke Faber Grins 630
20 Simon van der Vaart Spannum 630
21 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 625
22 Willem Wijnia Wommels 625
23 Jacob Klaas Haitsma Wommels 620
24 Danian Rijpkema Easterein 615
25 Jelle Wiersma Wommels 595
26 Marco Rijpkema Easterein 570
27 Seriette Strikwerda Spannum 540
28 Jacob Hofstra Reahûs 530
29 Ate Feike de Boer Wommels 505

Foarutsjen
Sneontejûn de kreaker Duitsland – Italie. Dit binne de foarsizzingen. De measten tinke oan in oerwinning foar Duitsland. 

dui-ita
Sjouke Yntema 3-1 1
Hessel Yntema 2-0 1
Klaas Bouke Faber 1-0 1
Seriette Strikwerda 2-1 1
Foeke Reitsma 3-1 1
Douwe Dirk Reitsma 2-0 1
Bote Strikwerda 2-1 1
Skelte Anema 2-0 1
Jacob Hofstra 1-0 1
Jelle Wiersma 2-1 1
Simon van der Vaart 2-1 1
Stijn en Robert 3-1 1
Willem Wijnia 2-1 1
Rick Hendriks 3-2 1
Marco Rijpkema 3-1 1
Danian Rijpkema 2-0 1
Jacob Klaas Haitsma 2-1 1
Jelmer Posthumus 2-1 1
Tjeerd de Vries 2-1 1
Johan Delfsma  4-1 1
Ate Feike de Boer 2-1 1
Aant Hofstra 1-2 2
Tina Wiegers 0-1 2
Lolke Hofstra 1-1 3
Lieuwe Jan Yntema 1-1 3
Pieter Kamstra 0-0 3
Hendrik Eringa 1-1 3
Bas van der Weij 1-1 3
Tom en Pieter Wijnia 2-2 3