EK-League 21-6-2024

EK-League 20-6-2024
21 juni 2024
Tuskentrochweppers
22 juni 2024

Goeiemoarn

Slowakije – Oekraine 1-2

Foar Margit , Bas, Jelmer H., Teade, Lisa, Marc, Auke, Pieter S, Annejan. Lourens en Folkert/Tjerk wie it gjin ferrassing dat it 1-2 wurden is. Sij skoare maksimaal.
Op basis fan dizze wedstriid soe Lisa allinne boppe-oan stean, mar der binne noch twa wedstriden

Polen – Eastenryk 1-3.
Nimmen hie 1-3 tocht. Der wie ien (Lisa) dy’t wol tocht dat hie dat Eastenryk trije kear skoare soe mar se hie Poalen ek noch in doelpuntsje gunt, want 2-3 wie har einstân.
Nei dizze wedstrii bliuwt se oan kop……

Nederlân – Frankryk

It ynfullen fan de útslagen is ek in bytsje de hoop dat der doelpunten falle.
Dat sjogge wij werom bij dizze wedstriid.

Net ien hie tocht oan 0-0.  Wol 1-1 en 2-2 mar 0-0 dat wol je net.

Lisa Hoekstra as pulpil fan de wike yn 2023

Lisa Hoekstra is de nije koprinner yn it klassemint.
Lisa fuotballet yn de jeugd bij SDS en is ien fan de jongste dielnimmers

1 Lisa Hoekstra Easterein 100
2 Annejan Hallema Wommels 90
3 Johan Delfsma Wommels 85
4 Margit Cnossen Spannum 85
5 Marc Hoekstra Easterein 85
6 Frans-Pyter Terpstra Wommels 85
7 Grietzen Broersma Ljouwert 80
8 Bas Postma Landerum 80
9 Folkert en Tjerk van der Werf Reahûs 80
10 Redmer en Harmen Easterein 75
11 Jelmer Posthumus Wommels 75
12 Erik Haitsma Wommels 75
13 Hendrik de Jong Wommels 75
14 Bote Strikwerda Wommels 70
15 Brent en Syb Easterein 70
16 Hessel Hek Hoorn (Skylge) 70
17 Samme Overal Terschelling 70
18 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 70
19 Auke Eringa Wommels 70
20 Pieter Sijtsma Wommels 70
21 Lourens van der Pol Easterein 70
22 Eeltje Postma Wommels 70
23 Aant Hofstra Wommels 65
24 Jens Overal Terschelling 65
25 Jelmer de Groot Hoorn (Skylge) 65
26 Pieter en Benthe Kamstra Easterein 65
27 Jelmer Hanenburg Spannum 65
28 Jildert van der Werf Wommels 65
29 Pieter Wijnia Wommels 65
30 Paul Reitsma Wommels 60
31 Anne Torensma Midsland 60
32 Eeltsje Bootsma Ljouwert 60
33 Jelke van der Werf Wommels 60
34 Seriette Strikwerda Spannum 60
35 Willem Wijnia Wommels 60
36 Tom Wijnia Wommels 60
37 Jaap Toering Wommels 60
38 Brend Toering Wommels 60
39 Lolke Hofstra Wommels 55
40 Wiebe Heeres Wommels 55
41 Rinse Joustra Wommels 55
42 Rudmer Jesse Joustra Wommels 55
43 Melle de Boer Wommels 55
44 Jan-Friso Bruinsma Wommels 55
45 Ate Feike de Boer Wommels 55
46 Hendrik Eringa Spannum 55
47 Gerbrand en Douwe Jan Wommels 50
48 Teade de Boer Wommels 50
49 Jelle Wiersma Wommels 45