EK-League 20-6-2024

EK-League 19-6-2024
20 juni 2024
EK-League 21-6-2024
21 juni 2024

Miskien tochten jim wol, dy hawwe lêst yn de holle fan it Wommelser feesten  en alles komt wat letter.

De wierheid is oars. Wij hiene in technyske steuring en koene neat op de side sette.

Jaring Rispens hat it krekt oplost en sa kinne wij wer los

Slovenie – Servie 1-1
Fiif dielnimmers dy’t Slovenie winnen sjogge.
Dy sieten fol spanning te sjen at dy ferrekte Serven mar net skoare yn blessuretiid.
Ja dus en dêrom hawwe in stik as 15 it goed mei in gelykspul en 8 dêrfan hiene 1-1 sein.

Denemarken – Ingelân
Wat hie it moai west foar Anne at Denemarken fan Ingelân wûn hie. ”
‘Dwersbongel’ Anne Torensma wie de ienige dy’t de Denen winnen seach mei 2-1.
10 dielnimmers hiene in gelykspultsje en dat levert mei in 1-1 stân wat extra op (Samme, Lisa, Jelmer, Grietzen) mar it ferskil wurdt net makke at Ingelân wint, want dat hawwe de measten.

Spanje – Ytaalje
De kreaker fan tongersdei is wedstriid 18.
Mar twa meidoggers hiene fertrouen yn Ytaalje: Seriette en Melle.
Winst foar Spanje of in gelikens spul dy prognoases ûntrinne elkoar net sa folle.

Trije koprinners

Lisa Hoekstra mingt har brutaal yn de kopgroep mei in sprong fan 13 nei 2. Ek Rudmer en Harmen litte hiel wat efter harren. Wêr’t winners binne, binne ek (tydlike) ferliezers.
Ut de top 10 Erik, Jelte-Pieter en Hessel.


Frans-Pyter Terpstra genietet hjoed fan syn kopposysje mei Melle yn de trein nei Leipzig foar Nederlân – Frankryk.

Stân âlde stân
1 1 Johan Delfsma Wommels 80
2 13 Lisa Hoekstra Easterein 80
3 4 Frans-Pyter Terpstra Wommels 80
4 9 Redmer en Harmen Easterein 75
5 5 Jelmer Posthumus Wommels 75
6 6 Grietzen Broersma Ljouwert 75
7 8 Marc Hoekstra Easterein 75
8 3 Annejan Hallema Wommels 75
9 16 Brent en Syb Easterein 70
10 17 Samme Overal Terschelling 70
11 7 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 70
12 2 Erik Haitsma Wommels 70
13 11 Margit Cnossen Spannum 65
14 41 Pieter en Benthe Kamstra Easterein 65
15 12 Bas Postma Landerum 65
16 24 Hendrik de Jong Wommels 65
17 26 Aant Hofstra Wommels 60
18 10 Hessel Hek Hoorn (Skylge) 60
19 14 Auke Eringa Wommels 60
20 20 Willem Wijnia Wommels 60
21 22 Brend Toering Wommels 60
22 37 Pieter Wijnia Wommels 60
23 15 Eeltje Postma Wommels 60
24 25 Folkert en Tjerk van der Werf Reahûs 60
25 39 Bote Strikwerda Wommels 55
26 29 Paul Reitsma Wommels 55
27 30 Jens Overal Terschelling 55
28 31 Jelmer de Groot Hoorn (Skylge) 55
29 32 Rudmer Jesse Joustra Wommels 55
30 42 Jelmer Hanenburg Spannum 55
31 33 Melle de Boer Wommels 55
32 34 Eeltsje Bootsma Ljouwert 55
33 18 Jildert van der Werf Wommels 55
34 19 Seriette Strikwerda Spannum 55
35 35 Pieter Sijtsma Wommels 55
36 43 Tom Wijnia Wommels 55
37 21 Jaap Toering Wommels 55
38 23 Lourens van der Pol Easterein 55
39 27 Lolke Hofstra Wommels 50
40 28 Wiebe Heeres Wommels 50
41 40 Anne Torensma Midsland 50
42 44 Rinse Joustra Wommels 50
43 45 Jelke van der Werf Wommels 50
44 36 Jan-Friso Bruinsma Wommels 50
45 47 Hendrik Eringa Spannum 50
46 38 Gerbrand en Douwe Jan Wommels 45
47 46 Ate Feike de Boer Wommels 45
48 49 Teade de Boer Wommels 40
49 48 Jelle Wiersma Wommels 35