EK-League 19-6-2024

Nij technysk trio foar SDS 2
19 juni 2024
EK-League 20-6-2024
21 juni 2024

Kroatie – Albanie (wedstriid 13)
De measten sieten net op it puntsje fan de stoel bij dizze wedstriid.
Anne Torensma, Melle de Boer en Annejan Hallema tochten oan in gelykspul en sij tochten dat hiel goed. Anne en Annejan hiene sels 2-2 ynfuld.
De oare 46 wiene der wis fan dat Kroatie winne soe.

Dútslân – Hongarije (wedstriid 14)
Dy Anne Torensma liket mij ien fan “tsjin de trie yn”. Wer tocht hij krekt as de earste wedstriid juster dat it in gelykspul wurde soe.
Jelke van der Werf, Jildert van der Werf, Frans-Pyter Terpstra en Teade de Boer hiene ek sokke tinzen doe’t se it formulier ynfulden.
De rest seach Dútslân winnen en dêrfan wiene der 18 dy’t 2-0 ynfuld hiene.

Skotlân- Switserlân (wedstriid 15)
At Skotlân wint binne der trije dielnimmers hiel bliid. Brent Toering, Jelke van der Werf en de kombinaasje Redmer en Harmen sjonge it folksliet fêst út folle boarst mei.
Grutte ferdieldheid ûnder de oare dielnimmers, de iene helt tinkt oan in gelykspul ( en dat wie goed tocht) , de oare helte dicht Switserlân de measte kânsen ta.

Al mei al in goeie dei Annejan Hallema fan 12 nei 3, foar Jelte-Pieter Dijkstra fan 21 nei 7, foar Bas Postma fan 30 nei 12 en Willem Wijnia fan 41 nei 20.
In treurige dei  foar Brent en Syb en foar Jildert, sij sakje út de top 10 wei.
Underoan hâlde Jelle en Teade elkoar selskip

Stân âlde stân
1 1 Johan Delfsma Wommels 70
2 3 Erik Haitsma Wommels 70
3 12 Annejan Hallema Wommels 70
4 4 Frans-Pyter Terpstra Wommels 70
5 7 Jelmer Posthumus Wommels 65
6 8 Grietzen Broersma Ljouwert 65
7 21 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 65
8 2 Marc Hoekstra Easterein 65
9 5 Redmer en Harmen Easterein 60
10 17 Hessel Hek Hoorn (Skylge) 60
11 18 Margit Cnossen Spannum 60
12 30 Bas Postma Landerum 60
13 10 Lisa Hoekstra Easterein 60
14 23 Auke Eringa Wommels 60
15 27 Eeltje Postma Wommels 60
16 6 Brent en Syb Easterein 55
17 19 Samme Overal Terschelling 55
18 9 Jildert van der Werf Wommels 55
19 11 Seriette Strikwerda Spannum 55
20 41 Willem Wijnia Wommels 55
21 25 Jaap Toering Wommels 55
22 26 Brend Toering Wommels 55
23 13 Lourens van der Pol Easterein 55
24 28 Hendrik de Jong Wommels 55
25 14 Folkert en Tjerk van der Werf Reahûs 55
26 36 Aant Hofstra Wommels 50
27 15 Lolke Hofstra Wommels 50
28 16 Wiebe Heeres Wommels 50
29 38 Paul Reitsma Wommels 50
30 45 Jens Overal Terschelling 50
31 46 Jelmer de Groot Hoorn (Skylge) 50
32 20 Rudmer Jesse Joustra Wommels 50
33 32 Melle de Boer Wommels 50
34 22 Eeltsje Bootsma Ljouwert 50
35 24 Pieter Sijtsma Wommels 50
36 34 Jan-Friso Bruinsma Wommels 50
37 35 Pieter Wijnia Wommels 50
38 37 Gerbrand en Douwe Jan Wommels 45
39 29 Bote Strikwerda Wommels 45
40 39 Anne Torensma Midsland 45
41 40 Pieter en Benthe Kamstra Easterein 45
42 31 Jelmer Hanenburg Spannum 45
43 49 Tom Wijnia Wommels 45
44 47 Rinse Joustra Wommels 40
45 33 Jelke van der Werf Wommels 40
46 42 Ate Feike de Boer Wommels 40
47 43 Hendrik Eringa Spannum 40
48 44 Jelle Wiersma Wommels 35
49 48 Teade de Boer Wommels 35