Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
21 juni 2007
Spikers SDS-partoer bliuwe leech.
24 juni 2007

Yn neifolging fan Wommels komt Easterein hjoed ek mei de foarseleksje foar de wedstryd Easterein-Wommels op 24 augustus. De seleksje is aardich rom, dus der sil noch al in fierdere seleksje komme moatte.

Voorselectie v.v. Easterein:

 

Keepers:

M. Faber

G. Poeze

T. Okkema

 

Verdedigers:

J de Boer          A. Feyten

S. Bouma          R. Hoekstra

T. Dijkstra         J.S. Jelsma

E. de Boer        W. Hylkema

S. Overal           F. de Haan

F. Hiemstra        B. Dijkstra

S. Bruinsma       I. de Boer

H. Okkema        G. Terpstra

 

Middenveld:

S. Hiemstra        P. Kempe

D. Okkema        B. v.d. Wey

G. Hingst           C. Hoekstra

J. Wagenaar       J. Stenekes

P. kamstra         S. van Krimpen

T.K. Okkema      H. Stremler

J. Hylkema         G. Flisijn

M. Hoekstra        K. Visser

G.J. Hiemstra

 

Aanval:

J. Plantinga        R. Sybesma

Y. Tymersma      E. de Boer

H.A. Dijkstra       R. Sybesma

D.Y. Sjaarda       S. Kooistra

D. de Jong

 

De selectie-wedstriden sille op in geheime lokaasje plakfine, dit om taktyske redenen. Yn de moanne july sil de technyske staf de selectie ynkoartste tot ûngefear 20 spilers.

Der binne troch de technyske staf al ienige spielstijlen ûntdekt op de Terp, dit wurd op dvd set en presintearre oan de definitive selectie.   

Ek binne der troch coach K. Okkema briefkes útdielt oan de spilers fan vv Easterein, dit om de prestaasjes te ferbetterjen.

 

We hâlde jim op ‘e hichte,

 

Technische staf.