Evenementen in december 2022

Weppers snein 15-2
14 februari 2009
Weppers moandei 16-2
15 februari 2009

Op 10 januari wie foar de E-pupillen de 1e ronde fan it Greidhoeke toernoai. Mei in opkomst fan 29 pupillen koene der doe 5 teams makke wurde sadat
in heale kompetysje spile wurde koe. Oan it ein fan de moarn wie de stân as folgt:
1. AC Milan
2. Real Madrid
3. Manchester United
4. Liverpool
5. SDS

Sneon wie de finaleronde en mei ien spiler minder as de foarige kear koene hast deselfde teams makke wurde. Mei Sita Tessemaker, Harm Vink en Jan de Boer as skiedsrjochters gie it goed 9.00 oere los. Yn elke wedstriid waard der skoard en alle spilers hawwe flinke har bêst dien. Mei moaie kombinaasjes en soms
spannende en sels hilarische momenten foar de goal hat it publyk sich tige fermakke. Favoriet AC Milan moast krige noch flinke konkurinsje fan Liverpool mar de efterstân
wie net mear yn te heljen. Oan it ein fan de moarn wie de einstân dan ek as folgt:

1e priis: AC Milan mei
Habtamu de Hoop
Jos Wijnja
Koen Zuidema
Simeon Sybesma
Gershom van der Sluis
Yward Zijlstra

2e priis: Liverpool mei
Gerwin Sijbesma
Hans Bootsma
Idsert Wijnja
Jorrit Veldman
Wiebe Vellenga

3e priis: Real Madrid mei
Gert Jan Bootsma
Watze Jacob v/d Wal
Jochem Leyenaar
Inne Heerma
Wiard Koopal
Jitse v/d Meer