Doch mei oan de SDS EK-League!

Weppers sneon 31-5
31 mei 2008
Weppers tiisdei 3-6
2 juni 2008

Foar it EK fan ’t simmer organisearje wy wer in spesjale SDS EK-League. Foar 5 euro kinne je al meidwaan. As jimme it formulier folledich ynfulle dan wurdt dit jild automatysk fan je bankrekken ôfskreaun. It hinget fan it oantal dielnimmers ôf hoefolle prizenjild as der komt. De stân kinne jimme hjir tidens it EK eltse dei besjen.
Ynfulde formulieren kinne jimme ynleverje by:
Willem Wijnia
Walperterwei 21
8731 CC Wommels

of mail se nei:
SDSLeague@vv-sds.nl

Klik hjirûnder en jimme kinne oan ‘e slach!

*
Invulformulier SDS EK-League

Der lizze ek formulieren yn de Jimbar en yn de kantine.

De formulieren graach foar sneon 7 juny ynleverje!

Tip!
Wy binne der wis fan dat Nederlân by de lêste 4 komt. Of binne it de earste 4??