Doch ek mei oan de SDS EK-League

Weppers tiisdei 3-6
2 juni 2008
Weppers woansdei 4-6
4 juni 2008

Jim hawwe noch 3 dagen om de SDS EK-League yn te leverjen. De Leagues moatte foar sneon 18.00 by my binnen wêze.

Oan ’t no ta binne der al mear dan 30 minsken dy ’t de muoite nommen hawwe om harren foarsizzing yn te leverjen.
Doch ek mei! It kostet mar €5,-
As jimme it formulier folledich ynfulle dan wurdt dit jild automatysk fan je bankrekken ôfskreaun. 
De prizen hingje ôf fan it tal dielnimmers.

De stân kinne jimme hjir tidens it EK eltse dei besjen.

Ynfulde formulieren kinne jimme ynleverje by:
Willem Wijnia
Walperterwei 21
8731 CC Wommels

of mail se nei:
SDSLeague@vv-sds.nl

Klik hjirûnder en jimme kinne oan ‘e slach!

*
Invulformulier SDS EK-League

Der lizze ek formulieren yn de Jimbar en yn de kantine.

De formulieren graach foar sneon 7 juny ynleverje!

Dizze minsken hawwe harren al ynskreaun:

1 Aant Hofstra Wommels
2 Auke Hiemstra Easterein
3 Immie Kamstra Hinnaerd
4 Berend Bosgra Wommels
5 Ate Vellinga en TdB Wommels
6 Sytze Kooistra Easterein
7 Jacob van Wieren Wommels
8 Chris Postma Wommels
9 Douwe Reitsma Easterein
10 Wesley Hoitinga Wommels
11 Wybren Jorritsma Ljouwert
12 Ids de Boer Easterein
13 Namkje Koudenburg Grins
14 Paul Reitsma Wommels
15 Dennis Dijkstra Wommels
16 Ate Feike de Boer Wommels
17 Janneke Marije de Boer Wommels
18 Hendrik Engbrenghof Wommels
19 Johan de Graaf Wommels
20 Henk Postma Wommels
21 Mark Postma Wommels
22 Popko Wijnia Wommels
23 Chris Postma Wommels
24 Johan Delfsma Wommels
25 Lolke Hofstra Wommels
26 Willem Wijnia Wommels
27 Jan Strikwerda Easterein
28 Jeroen Brouwer Wommels
29 Bote Strikwerda Spannum
30 AnneMarije Hofstra Wommels
en Pieter Kamstra.

Eltsenien hat noch like folle kâns op de earste priis yn de SDS EK-League, want Hylke Schrale hat syn foarspelling noch net ynlevere………….