Evenementen in november 2022

Wepperkes -tongersdei-
7 februari 2007
Wepperkes -freed-
9 februari 2007

Krekt doe’t wij de seleksje bekind makken, makke de KNVB bekind dat it fuotbaljen sneon net troch giet.
Hie it wol troch gien, dan wiene dit seleksjes west.

Heerenvense Boys 1 – SDS 1      (14.30)
Jaap, Flrois, Harm. Hendrik, Robert, Skelte, Dirk Yde, Mark, Tsjeard, Henk, Johannes, Tsjipke, Jacob en Erik

SDS 2 – Flevo Boys 2    (14.30)
Marten, Anne, Kees, Geert, Wesley, Dennis, Robert, Jan Simon, Stefan, Bote, Pieter, Sybren, Durk en Wichard

Franeker 2 – SDS 3      (14.30)
Jappie, Wouter, Jentje, Jeroen, Ruurd, Jan, Gerlof, Jos, Albert, Gerrit, Pytrik, Sjoerd, Arjen en Anco

Foarút 3 – SDS 5       (14.00)
Jaap, Bertus, Sipke, Klaas, Tjeerd, Piet, Ype, Eddy, Aant, Ids, Roel, Bauke en Sytse

SDS 6 – Delfstrahuizen 4  (14.00)
Lieuwe, Rudy, Bas, Rinze, Geert, Koen, Willem, Tymen, Bas, Harm A., Gerlof, Yvo, Romke

Misse jim bepaalde nammen dan kinne wij befestigje dat dy spilers der net binne om útienrinnende redenen. Wij winskje dy spilers in goeie wurkdei, in moaie reedriidmiddei, in protte bekeurings (jild allinne foar Jos) in fluch oergeande skorsing of in goed herstel fan de blessure.