De priis!!!!!

SDS A1 ferliest
7 februari 2004
De kwisregels
8 februari 2004

Mei de kenniskwis kommende tongersdei soe it yn it earste plak om de eare gean. Mar wy tinke dat mei dizze priis, dy’t makke is troch Atty, de striid noch fûleindiger plak fine sil.