De poedelpriis is útrikt

Bekeryndielingen
30 juli 2021
Ofskie Jacob Klaas Haitsma
31 juli 2021

Wij hiene in moaie SDS Ek league dit jier.

Boppeoan tige spannend, ûnderoan wie Ate Feike de Boer net te ferslaan.

Hij gie der mei in smaakfolle poedelpriis fan troch.

Mar leafst 7 kilo tiis makke troch ús ienige echte tsiismakker fan Skylge Samme Overal soan fan Klaas en Boukje.

Hij kaam freedtejûn de tiis bringen en koe him útrikke yn it skoft fan de ôfskiedswedstriid fan Jacob Klaas Haitsma, want ek Ate Feike jaaide him in oere yn it swit.