De "nije"SDS League!

Wepperkes -moandei-
23 januari 2006
Wepperkes -tiisdei-
24 januari 2006

Hjir kinne jim de nije dielnimmings-formulieren fine foar de twadde helte fan it seizoen 2005/2006. Jim nije team moat ynleverje wurde foar snein 5 febrewaris 2006.
As je al oan de earste helte meidogge dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

 

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Roel Sybesma, De Singel 17, 8734 HP Easterein

of by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside. Ek hinget der yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt der eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme de benoadigde formulieren fine:

*Spilerslist SDS League


*Dielnimmingsformulier SDS League


(dizze formulieren lizze ek yn de kantine)