De nije SDS-League! Doch ek mei!

Weppers moandei 6-2-2017
6 februari 2017
Weppers woansdei 8-2
8 februari 2017


De transferperioade sit der werop en dat betsjut dat wy wer los kinne mei in nije SDS-League.
Wa wurdt de 49e winner fan de SDS League?
Meitsje in nij team en meitsje kans op alderaardichste prizen.
Kies je foar wissicheid of doch je in pear gokjes yn je team?
Wy binne benijd!

De nije spilerslist kinne jim hjirûnder fine:

*Ynskriuwformulier SDS-League twadde helte 2016-2017 (PDF-bestand)

*Ynskriuwformulier SDS-League twadde helte 2016-2017 (Excell-bestand)

Der lizze ek formulieren yn de kantine!

De útlis en de puntentelling foar de twadde helte fan it seizoen 2016/2017 kinne jim hjir fine.

Jim team moat ynlevere wurde foar kommende sneon 11 febrewaris 19.00 oere!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan gratisvoetbalmanager.nl)

As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Pieter Kamstra, ’t Kleaster 10, 8734 HB Easterein

of by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl
De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside en eltse tongersdei hinget de nijste stân
yn ‘e fuotbalkantine.