De nije SDS League

Wepperkes -snein-
23 januari 2005
Wepperkes -moandei-
24 januari 2005

Hjir kinne jimme de nije dielnimmingsformulieren fine foar de twadde helte fan it seizoen 2004/2005. Jimme moatte jimme team ynleverje foar snein 13 febrewaris 2005. At je  oan de earste helte meidogge dan dogge je automatisch mei oan de twadde helte.

 

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Roel Sybesma, De Singel 17, 8734 HP Easterein

of by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei: SDSLeague@vv-sds.nl

De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside ,hy hinget yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme de benoadigde formulieren fine:

*Dielnimmingsformulier SDS League

*Spilerslist SDS League