De nije SDS League!!

Weppers woansdei 2-9
1 september 2009
Weppers tongersdei 3-9
3 september 2009

Hjir kinne jim alles fine om mei te dwaan oan de earste helte fan de SDS League 2009-2010.

De nije spilerslist sjocht der sa út (klik hjir).
Mochten jim foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan Competitiemanager.nl)

It nije dielnimmings-formulier foar de earste helte fan it seizoen 2009/2010 kinne jim hjir fine.
Jim team moat ynleverje wurde foar
sneon 12 septimber om 19.00!

As je oan de earste helte meidogge dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.
 
De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Durk Okkema, Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
of
by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside. Ek hinget der yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt der eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme it formulier fine:
hspace=0
    
*Spilerslist SDS League
(dit formulier leit ek yn de kantine of is te krijen by Willem Wijnia)

Sjoch hjir foar û.o. de spulrigels.