De ljochten binne no echt klear!

SDS League: Sjoukema stiif ûnderoan
22 september 2004
Lêste wepperkes freed
24 september 2004

Fannemoarn krigen wy noch dit bericht:
De reden waarom het maandag niet lukte met de verlichting betrof eenfoutieve kabel en het feit dat het stortregende.
Om met zulk weer te gaan werken aan 380 volt is niet verantwoord
vanavond proberen we het weer en zullen we ( feike, abe-jan en marco) worden geholpen door mebius de boer, hendrik kuiper , hans kooistra, jaap kooistra en andries stuiver
groeten
feike jorritsma
voorzitter skoalleseize

Fannejûn krigen wy dit berjocht:
De ljochten dogge it no echt yn Wommels, de goeie stekkers sitte der oan en it liket goed! Tagelyk is der hjoed ek in kontainer plaatst foar de materialen. De snoeren moatte foar de tiid efkes utrolle wurde en nei de tiid wer opromme en yn de kontainer setten wurde.
De trainers krije noch sleutels en ynstruksjes!
Groetnis,
Rienk Wiersma

It is no dus allegear klear yn Wommels. Eltsenien dy ’t meiholpen hat, tige tank foar jimme ynset!!
 De auto kin no echt fuort want de ljochten dogge it no echt.