De freonen fan SDS (6)

SDS A1 útskeakele
2 januari 2004
In goed begjin!
2 januari 2004

Hjir wer in nei rygje:

Lieder fan SDS 2 en hâldt wol fan in gokje.
Durk Gokkema

Hy ferliest dan ek wolris.
Durk Dokkema

Keeper dy ’t de boadskippen net yn Wommels docht.
KonMarco Reynhoudt

Hy wurdt wat âlder en it giet allegear wat minder hurd.
Klaas Sjokkema

De lekkerste oaljekoeken, mar hoe at hy dat sa docht.
Samme Toveral

Witte jimme der mear? Mail se ús!