De Freonen fan SDS (4)

Wepperkes -snein-
6 juni 2004
De SDS EK-League (3)
7 juni 2004

Hjir wer inkelde nije “Freonen”. Soms komme sy út ûnferwachte hoeke. Sa krigen wy no in aardiche út Wjelsryp fan in âld-spiler fan SDS, Siebe Haven. Tige tank derfoar. Wy hoopje dat dit mear minsken op ideeën bringt. Mail sy nei info@vv-sds.nl

-Krekt senior en stiet bekint om syn culinaire hoogstandjes.
* Kees Bradema

– Nij lid fan ‘e Trefferredaksje dy ’t wol fan in vette hap hâldt.
* Patat Metsje Huitema.

– Âld-keeper by SDS die ’t hieltiten mear lêst fan ‘e bealch krige.
* Marco Brânhoudt

-De iennige Drent by SDS
* Jan van Gasselte.
(Wjelsryp Siebe Haven (Yn ‘e santiger jierren spiler by SDS)

Hjir ús foargeande “freonen”:
-Spiler fan SDS A1 dy ’t Pinkstermoandei oer de kop gie mei de fyts en in stik fan ’t gebit mist.
* Hy mist de Helte de Boer

-Freondinne fan roker fan SDS 1 en hâldt fan nuvere spultsjes.
* Swiepkje Hiemstra

-Âld-grinsrjochter fan SDS 2 dy ’t mar min tsjin syn ferlies kin.
* Appie Pesthumeurus

-Spiler fan SDS 1 en winner fan Idols
* Boris Hiemstra

-Mem fan inkelde spilers fan SDS mei in nuver mutske op ‘e kop.
* Klotske Hiemstra

-Barkeeper yn ‘e Jimbar en spiler fan SDS 3 die ’t je altiten om in fuorke freegje kinne
* Geef me J’ an Steker ‘es

-Fuotballer fan SDS 1 dy ’t wol gauris nei it húske moat.
* Dirk Yde Sjaardarmpatiënt
(Hendrik Engbrenghof)

-Spiler fan SDS 1 dy ’t nochal meilibbet mei eltsenien.
* Tsjipke emotioneel Betrokkema
(Hendrik Engbrenghof)

-Brazilaanse Dútse yn ‘e Trefferredaksje.
* Paolo Rinke Kuiper

-Bikkelhurde back en grienteman by de Jumbo.
* Gerrit Terpsla

-Âld-lieder fan SDS 2 begjint no in eigen iten-sierprogramma.
* Durk Kokkema

-Handige fuotballer dy ’t graach in shaggie mei.
* Rokert Sybesma

-Spiler fan it tredde dy ’t wol  fan in stikje tsiis hâldt.
* Sjoerd van Beemsterkaas
(Hendrik Engbrenghof)

-Keeper dy’t SDS ferlit.
*
Broer de Ringhvaartweg
(Fam. Kamstra)

-Frou fan de topscoorder fan SDS.
* P
ept eddy de Boerop
(Fam. Kamstra)

-Keeper fan it 5e dy ’t alles wit fan ciiferkes.
* Jaap Boekhâlder
(Henk Postma)

-Ienige joodse spiler bij SDS.
* Réne gjin Voorvelzen.
(Hendrik Engbrenghof)

Hy is lyts, hat in ferskriklike puntmûtse op en dûnset al sa nuver
.
*Kabouter Plopko Wijnia

-SDS ‘er út Hinnaerd dy ’t syn ploech yn it FEC de finale ferliezen seach.
*Pieter Comme Ci Camstra

-Lieder fan SDS D1 dy ’t faak by de tank stiet.
*Klaas by de benzinepompstra

-In knoeier yn ‘e efterhoede fan SDS 1.
* Floris Griemstra

-Spiler fan SDS 5 dy ’t min oer it waarme waar kin.
*Raant Hofstra

-Jierren trainer by SDS west, mar giet no fansels nei Stiens.
* Ce es L. Jansen

Hawwe jimme ek noch in aardige, mail dy dan efkes nei
info@vv-sds.nl.