De Freonen fan SDS

Wepperkes -moandei-
17 mei 2004
Kwis
17 mei 2004

It is hast simmerstop en wy moat de simmer al wat oan ‘e gong bliuwe. Wy begjinne wer mei in nije edysje fan “De Freonen fan SDS” nei it item fan Raoul Heertje yn it programma “De vrienden van Van Swieten”. Dit programma komt jûn wer (op TV 2) en dan kinne jimme sjen hoe as it moat. Hawwe jimme ien oer in lid fan SDS, mail it dan efkes nei info@vv-sds.nl.

Hjir de lêste fan de forige kear en wat nijen:

De “nije” Freonen fan SDS:
Hy is lyts, hat in ferskriklike puntmûtse op en dûnset al sa nuver
.
*Kabouter Plopko Wijnia

-SDS ‘er út Hinnaerd dy ’t syn ploech yn it FEC de finale ferliezen seach.
*Pieter Comme Ci Camstra

-Lieder fan SDS D1 dy ’t faak by de tank stiet.
*Klaas by de benzinepompstra

-In knoeier yn ‘e efterhoede fan SDS 1.
* Floris Griemstra

-Spiler fan SDS 5 dy ’t min oer it waarme waar kin.
*Raant Hofstra

-Jierren trainer by SDS west, mar giet no fansels nei Stiens.
* Ce es L. Jansen

Hooplik binnenkoart mear!