Kwis

De Freonen fan SDS
17 mei 2004
SDS League: De Ideale Elf
18 mei 2004

It kampioensfeest fan SDS 5 hat hiel wat foto’s oplevere neffens ús fotograaf. It frjemde is wol dat de measte der skynber ûnsichtber opsteane.

Fraach is dan ek : wa binne dit?

1. Wa woe perfoarst yn de skuorre neist de meanmasjine sliepe

2. Wa koe de iepenbiere pisbak yn Sanfurden fine en makke der gebrûk fan?

3. Wa hie de swimbroek fergetten en gie jûns 9 oere en moarn 8 oere  dochs swimmen ?

4. Wa frege ús ïs de hantekening op de ballen te setten.

.

5. Welke piraat mocht oan it roer sitte yn it boat dy’t yn de loads stie.

Ynstjoerings kinne dien wurde nei info@vv-sds.nl