Blinder wat binne we moai fuort west net?!

SDS 5 hellet út
8 september 2003
Verslag Rottevalle – SDS 1
9 september 2003

Blinder wat binne we moai fuort west net?! 

Fuotbal is foar de man krekt lyk as make up foar de measte froulju, we kinne der net sûnder. As je dan ek nochris de kans krije om in wedstriid fan je eigen klup yn Ingelan mei te meitsjen, dan hoege je net lang nei te tinken.

Rinse, Frâns – Pyter, Jacob, Pieter, Wesley en ik ha dat dan ek net dien. En wat ha we in moaie tiid hand mei syn allen. De boatreis, it ferbliuw, de wedstriid, it wie in machtige erfaring. De hinnereis is it mal gien, de ferhalen yn’e krante oer de siike feansupporters wiene seker gjin ûnsin, wy ha it mei eigen eagen sjen kinnen. Wylst wy in pear bierkes dronken, waard de wc gauris brûkt foar wat oars as pisjen. Dat is ús lokkich net oerkaam.

It ferbliuw yn Newcastle wie yn 1 wurd; Bjusterbaarlik.

Ien en al freonlikens. ‘Sport verbroedert’. De wedstriid wie dan wol net wat we der fan ferwachte hiene, mar it stadion, de supporters en de pub’s makken dat mear as goed.

Opfallend wie it oantal SDS – ers dy’t de oerstek ek makken, machtich.

Dit is seker foar werhelling fetber, mar as in boatreis fan 14 oeren oer in wylde Noardsee dan ek yn it programma foar komt, doar ik net te sizzen.

Foar foto’s en sels 3 filmkes kinne je sjen op www.wommelsopstap.nl

Groetnis, Sjoerd van Beem (feanfan)