Evenementen in december 2022

Jacco mei SC Heerenveen op Skylge!
26 juli 2007
Wepperkes -freed-
26 juli 2007

De jubileumtreffer falt moarn of oare moarn bij jim yn de bus. Wij binne no al wer dwaande mei it bewarnummer.
Wij krigen in tip fan in âld lieder fan SDS 1 oer de tillefoannumers. Omdat er in protte spilers mobyl berikber binne, kinne wij ús foarstelle dat it 06 nûmer yn de Treffer komt, ynstee it nummer fan heit en mem.
Understeand sjogge jim de list mei senioren. Der stiet in tillefoannumer bij. Wolle jim dat oars hawwe dan is it no saak om dat troch te jaan. Stel it net út, want wij wachtsje op net ien. Maile kin nei
dit adres

Anema   S 058-2501603
Dijkstra   G 0517-341895
Haan de F. 0515-331145
Haitsma   E 0515-332684
Haitsma   JK 0515-332684
Halbersma   T 0515-332294
Hiemstra   FC 0515-332522
Hoek   K 0517-391478
Hoitinga   W 06-50621860
Hylkema   J. 0515-332554
Jong de D 0515-331351
Jong de HS 06-17508629
Okkema   T.K. 0515-332221
Posthumus   A 0515-332590
Posthumus   J 0515-332590
Postma   M 0515-332469
Postma   H 0515-332469
Sikma   T.  
Sjaarda   DY 0515-331536
Stenekes   A. 0515-333295
Stremler   H 0515-332950
Strikwerda   R. 0515-331380
Sybesma   R. 06-12545451
Toering   J.A. 058-2519634
Boekholt   K 0515-332043
Boer de D 0515-331258
Brouwer   J. 06-51404069
Dijkstra   B 0515-331600
Dijkstra   D 0515-333118
Faber   M 0515-331750
Feijten   A.A. 0515-332472
Flisijn   G 06-42741543
Hoekstra   R 0515-331190
Jelsma   JS 0515-331294
Kamstra   P 06-17926118
Krimpen van S.C. 06-18639018
Okkema   DJ 06-51584065
Overal   S 0515-331830
Putten van A. 0515-332175
Rispens   S 0515-332006
Strikwerda   B 0517-342169
Wariman   R 0515-332233
Wesselius   S 0515-332431
Wynia   W 0515-331444
Zonderland   J 0515-433078
Beem van S 0515-332482
Bervoets   RG 0515-332644
Boer de P 0515-333448
Boer de J 0515-331258
Bruinsma   S. 0515-332013
Deinum   WA 0515-331572
Elgersma   A.C. 0515-335103
Hiemstra   P. 0515-332988
Hingst   G 0515-333194
Hoekstra   C 0515-331866
Hofstra   G.J. 0515-332005
Jorritsma   J 0515-332579
Joustra   AJ 06-18641391
Ruiter   H. 0515-332853
Rypma   F 0515-331949
Stenekes   J 06-28068051
Veldstra   GO 0515-332045
Wagenaar   JJ 0515-331622
Wijnia   J 0515-332245
Abma   J. 0515-332311
Boer de E 0515-332544
Brug vd LJ 0517-341549
Dijkstra   R. 0515-332233
Donath   I 0515-332779
Groenveld   P.B. 0515-333927
Haan de B. 06-18112880
Jong de R 06-45132215
Joustra   JS 0517-469125
Joustra   R. 06-24671885
Malda   K 0515-332050
Posthumus   G 0515-332590
Rameau   CCJ 0515-521989
Valk vd PL 0515-332572
Veenstra   W. 06-30145953
Vermeulen   T 0515-331996
Wey v/d S 0515-333581
Boekholt   J 0515-332043
Boer de E. 0515-331533
Boer de J 0515-331302
Boersma   I 0515-332030
Bootsma   B.H. 0515-332857
Bouma   S 0515-331762
Burggraaff   Y 0517-469241
Dijkstra   HA 06-20702345
Dijkstra   T 0515-331600
Hiemstra   S. 0515-332988
Hofstra   A 0515-332364
Jong de T 0517-469107
Kempe   P. 0515-411796
Molenmaker   K. 0515-332774
Okkema   DW 0515-333005
Plantinga   J 0515-332730
Sybesma   R 0515-332186
Terpstra   G.A. 0515-331874
Tiemersma   YA 0515-331355
Vellinga   F.R. 0515-331220
Visser   K 0515-332316
Abma   H 0515-332311
Albada   FH 0515-332282
Hylkema   W 0515-332554
Okkema   H 0515-332223