Bekom weppers

Freule-weppers
4 augustus 2009
Weppers freed 7-8
6 augustus 2009

Traine
Sa as ôfsprutsen troch bestjoer en skoalleseize treent het 1e fanof kommende tongersdei yn Wommels op de tiisdei en de tongersdei.
I.f.m. de waarmte en het bijkommen fan e freule begjinne we tongersdei om 19.30. oere. We kinne us omklaaie en douche yn e boksen fan e tennisferieniging.

Jongens die mei wolle ride kinne om 19.00 oere by Dick en Dooitze yn e auto stappe by de SDS fjilden.
Dick

Gjin prizen
Helaas wiene der gjin prizen foar de keatsende SDS-ers. Easterein wie der ticht bij mar kamen tsjin Berltsum 2 punten te koart. 

Jeugdtraining

Fan de koordinator jeugd krigen wij nuttige ynformaasje foar de trainingen fan de jeugd.

Volgende week, vanaf maandag 10 augustus, zullen de jeugdtrainingen weer worden opgestart. Te beginnen met de standaardteams, omdat zij vanaf 15 augustus de eerste bekerwedstrijden spelen. Er wordt eerst getraind op het kleine veld vóór de kleedboxen, het trainingsveld achter de sporthal is nog niet in gebruik. De F en E pupillen trainen eerst op het hoofdveld.
 
A1: maandag en woensdag vanaf 20.15 uur, trainer Lodi Roembiak
B1: maandag en woensdag vanaf 19.00 uur, trainer Lodi Roembiak
C1: dinsdag en donderdag vanaf 19.00 uur, trainer Bote Strikwerda (en soms Wesley Hoitinga)
D1: dinsdag en donderdag vanaf 18.00 uur, trainers Tsjipke Klaas Okkema en Remco Bervoets
E1: maandag en woensdag vanaf 18.30 uur, trainers Robert Hoekstra, Aant Hofstra en Jelle de Boer
F1: maandag en woensdag vanaf 18.00 uur, trainer(s) wordt nog bekend gemaakt
 
Van deze teams zijn de leiders: A1 Lodi Roembiak (krijgt nog aanvulling), B1 Jaap Zijlstra en Ab Scheepvaart, C1 Wesley Hoitinga, Anne Hallema en Jan Los, D1 Tjerk van der Pol, Jurjen van der Wal e/o Remco Bervoets, E1 Willem Hazewindus en Oene B. Zijlstra en van F1 Harm de Haan en W. Stoffelsma.
 
Voor de andere jeugdteams zullen de trainingen starten per maandag 31 augustus, de competitie begint per 5 september. Voor deze teams volgt nog nader bericht. Er is thans één echte vacature: leider(s) en trainer(s) voor C2.

De  bal

Kevin Ynema út Ouwesyl waar guster suwat de lokkigste jonge op é kermis. Hij won in foetbal. Mar da waar niet alles. Alle SDS-kreks dy’t yn de buert waren, wudde ok noch graach in hantekening op de bal sette. Je kin op de foto wel sien, dat Lolke Hofstra dit wel faker deen het.

Moarn mear!