Bekeryndielingen 2009-2010

Weppers freed 17-7
17 juli 2009
Weppers snein 19-7
18 juli 2009

Sa ’t wy jim beloofd hawwe kinne jim hjir hjoed de bekeryndieling foar kommend seizoen besjen. Snein komme der wer bulten weppers:

1. AVC 1
2. CSL 1
3. Holwerd 1
4. SDS 1 
1. Dokkum 2
2. Hardegarijp 3
3. Leeuwarder Zwaluwen 3
4. SDS 2 
1. AVC 4
2. Flamingo SC 3
3. SDS 5 
4. Zeerobben 5
1. Franeker SC A1
2. Leeuwarden A1
3. SDS A1 
4. Zeerobben A1
1. Mulier B1
2. Oeverzwaluwen B1
3. SDS B1 
1. Makkum C1
2. Mulier C1
3. Oeverzwaluwen C1
4. SDS C1 
1. Franeker SC D1
2. Frisia D1
3. SDS D1 
4. Zeerobben D2
1. Oeverzwaluwen E1
2. QVC E1
3. SDS E1 
4. Workum E1
1. Oeverzwaluwen F1
2. QVC F1
3. SDS F1 
4. Workum F1
1. Bolswardia 2 seal
2. Exstador 2 seal
3. SDS 2 seal
4. Workum 5 seal


De froulju en de famkes fan SDS komme net út yn de beker. Û.o. troch it keatsen is it tige dreech om yn augustus de froulju ree te finen om te fuotbaljen.

SDS 2 seal komt al út yn de beker, mar SDS 1 seal net. Om ’t de measte spilers fan SDS 1 seal ek al op it fjild fuotbalje wurdt it programma oan it begjin fan it seizoen wol hiel dreech as der tuskentroch ek noch bekere wurde moat yn de seal.

It bekerprogramma kinne jim
hjir fine op de KNVB-side.
Der wurdt spile yn de wykeinen fan 15, 22 en 29 augustus. De sealfuotballers fan SDS 2 meie 1 septimber foar it earst los yn de beker.