Bekerprogramma SDS 1

Simmerwepperkes
11 juli 2004
Nachtwepperkes
14 juli 2004

It bekerprogramma is ek bekent. SDS begjint mei in âlde bekinde. It is der altiten gesellich en, jawol, se hawwe der fleskes yn ‘e kantine. It kin net oars as SDS begjiny foar de beker by Mulier út yn Wytmarsum. Dêrnei de Tynje thús en FVC út. It bekerprogramma fan SDS 2 is myn noch net bekent.

Bekerprogramma SDS 1:
Sneon 21 augustus: Mulier – SDS
14.30 oere
Snein 22 augustus: Tynje – FVC
14.30 oere
Tiisdei 24 augustus: SDS – Tynje
18.45 oere              FVC – Mulier
Sneon 28 augustus:  FVC – SDS
14.30 of 18.30 oere   Mulier Tynje 

Hjirûnder kinne jimme de hiele bekeryndieling fan KNVB-Noord besjen:
Komplete yndeling beker standaardelftallen.