Evenementen in november 2022

Weppers freed 16-9
16 september 2016
Sûnder skiedsrjochters gjin wedstriden….
18 september 2016
Nieuwsoverzicht

Jim kinne hjir in link fan it programma fan hjoed fine en fierders ferslagen at dy binne komme

Programma

It programma fan sneon kinne jim hjir sjen.  It húske binne de thúswedstriden, it húske mei pylke de útwedstriden en dêrneist komme de útslaggen sadra de wedstriden spile binne.

Willemsoord 1 – SDS 1

SDS 1 bestellen yn Willemsoord
De mannen fan it earste spylen ôfrûne sneon in degelyke pot tsjin Willemsoord. Troch it goeie kombinaasje fuotbal fan Willemsoord waarden we efterút drukt. Maar we koene it goed opfange en ha gjin grutte kânsen fuort jûn, de hiele pot net. As sy dan dochs in pear heale kânsen krigen, dan stie Gert Jan te plak. Hy keepte in prima wedstriid. Sels hiene we twa 100% prosint kânsen. Jelmer gie yn de earste helte allinnich op de keeper ôf en Teun yn de twadde helte. Spitich genôch skoarden hja net. Ek de balkearder fan Willemsoord koe wol in baltsje pakke. Dat we dan dochs ferlern ha kaam troch in diskutabele pingel. De 21 jierrige (!) talintfolle froulike skiedsrjochter makke tidens de wedstriid eins mar ien grutte fout (dat is útsûnderlik) en dat wie de pingel. De korner fan Willemsoord wie efter west. Jan Bouke flagge, mar dit waard net honorearre. Se fluite, wiisde foar in doeltrap, mar joech ta fernuvering fan alle oanwêzigen in pingel. Fan beide kanten wie der in duel mei wat lûk en triuw wurk. Mar foar in pingel wie it fierstente swier! We koene neat oars as de beslissing fan de skieds neist ús del te lizzen. Dernei fansels noch besocht alles op de oanfal te goaien. It slagge net mear. Spitich, mar ús earste ferlies party fan dit seizoen wie in feit. Nei ôfrin fan de wedstriid waard de brûs wol hiel kâld. Opsichtich gie skiedsrjochter Brinkkemper yn de fout. De leidsfrou komt út Wolvegea en dat wie wol te merken oan de ynformele omgang mei de spilers út Willemsoord en omstreken (lês Wolvegea). Se wie net út de bestjoerskeamer wei te slaan. Se prestearre it sels om dernei noch nei de feesttinte te gean wêr’t de bbq klear stie. Oalje op it fjoer fansels, mar we ha ús ferlies nommen. En binne fetsoenlik, mar mei de smoar yn’e bealch ôfsetten nei Willem’s Oord yn Wommels. Hjir ha we de dei/jûn/nacht dochs noch gesellich mei in oar ôfsletten. Nije wike wêr in topper, thús tsjin de Griffioen út Easterwâlde.
@Sarah (wij nemen aan dat wij je inmiddels ook met je voornaam aan mogen spreken), was het zaterdagavond gezellig in de Huyskamer? Desondanks ben je nog steeds van harte welkom in Oosterend, het bier staat koud en misschien hebben wij ook wel een bbq en live muziek! En de mannen uit Willemsoord zijn vast en zeker ook van de partij.

SDS 2 – de Wâlde 2

SDS 2 moest tegen een ietwat gehavend De walde2 spelen. Dat veranderd niets aan de fantastische wedstrijd die SDS 2 op de mat wist te leggen.
14 fitte spelers, dus weer een “lastige” opgave om er 3 op de bank te zetten. Gelukkig zijn we “een hecht team” en pakt iedereen dat goed op. In de 10e min een fantastische aanval “over vele schijven” en Feite scoort fantastisch de 1-0 en viert dat prachtig op zijn “Bebeto’s”.
18e min, vrije trap van Feite, kort op Stephan en die scoort beheerst, met rechts, in de verre hoek 2-0.
Na rust toch weer een kleine onoplettendheid en in de 48e min komt de Walde op 2-1.
Gelukkig pakken we dat erg goed op en in de 51e min wordt de marge weer 2, Pieter K scoort zeer knap de 3-1.
60e min korte corner op Bote, die zet prachtig voor en Pieter scoort de 4-1.
67e min Tjeerd krijgt een dikke kans, in eerste instantie mist hij, maar uitblinker Feite heeft de rebound en geeft Tjeerd een herkansing, 5-1.
72e min, de sterk spelende Bote geeft een goede voorzet, Tjeerd kopt de 6-1 binnen.
Een zeer leuke wedstrijd, maar vooral zeer goede teamprestatie, alle 14 een dikke voldoende, het krachtsverschil goed weergegeven in de uitslag. (Boudewijn)

Leeuwarder Zwaluwen VR2 – SDS VR1

Hjoed reizige VR1 nei Ljouwert en spile tsjin Leeuwarder Zwaluwen. It waard in leuke wedstryd mei wol wat apartichheden. Omdat der maar twa fjilden binne spielje we bij VV Leeuwarden, ek goed, even 5 minuten rinne en we kin us omkleie. Een nije tsjinstander, QVC hat hjir vorige wyke 4-1 van verlen, en wij kinne usself wol vergelykje mei QVC. Iedereen hat der een oar idee oer, mark hat maar 1 idee en dat idee is punten pakke en winne!
Al nei 1 minuut een grutte kans foar Jeska, helaas stjit de keeper op it goede plak. Deze keeper sil, wurd letter dudelijk, een belangrijk oandeel ha in de utslag.
Gelokkig krijt Jeska in de 10e minuut een herkansing, 1-0, wij blij! Ljouwert spielet matig, binnen it team wurdt der een soad moppert en dertroch kinne wij lekker positief fjirder voetballe. Nei een corner van Jeska is it Sieta die fanau de 16 de bal prachtig in it goal sjitte kin, 2-0, nog blijer! Vlak foar rust krijt Tjitske de bal mei via ingooi en kin sa nei it goal ta rinne, 3-0, no nog wat blijer! Mei 3-0 de rust in jout in lekker gevoel, een mooie foarsprong. It hy lyke goed 10-0 wese kinne maar we sjitte nog te vaak rjocht op de keer au. Bertus is us flagger maar hjoed seag de skeidsrechter Bertus net stean, hoe dudelijk it ek butenspul wie en hoe heeg Bertus de flagge ek in de loft stuts, it holp niks, de skeids woe der niks van witte, hij wist it self better. Sa gebeurde it ek dat we nei de rust maar mei 1 flagger spielen, dit wie bertus. Van de leeuwarder zwaluwen woe niemand flagje, no dan maar net tocht de skeids. Hij bepaalde sels wol even wanneer it butenspul wy. Gelukkig seag Leeuwarder zwaluwen op in gegeven moment self ek wol dat dit wol raar voetballen waard. Vlak nei rust is it de keeper wer die een kans van Jeska tsjinhald, gelukkkig is Tjitske der vlakbij en kin die de bal alsnog in it goal sjitte. 4-0, fantastisch! Dernei wurd it rommelig, Leeuwarder zwaluwen komt op gang en wij kakke in. De opbouw is furt, verdedigen krijt it dreecher. De 4-1 is dan ek terecht, de 4-2 falt vlak dernei als Krinz de bal mei de hannen oanrekket in de 16 en de penalty raak sjitten wurdt. Gelukkig is dit ek hast it einde van de wedstryd. Een mooie 4-2 winst, tevreden gevoel! We witte wer we oan wurkje matte, it is telkens de twadde helft werbij wij it sitte litte.
Der sil wol soad spellingsfouten in sitte, maar op dit tiidstip ha ik gean sin meer om dat derut te heljen, volgende wike gean we foar een foutloos wedstrijdverslag!

Beetgum MO15-1 – SDS MO 15-2

Een valse start in de competitie vandaag voor SDS MO15-2. Toen de meiden om 10.00 uur aftrapten in Beetgum leek er nog geen vuiltje aan de lucht, maar binnen de kortste keren stond SDS achter. De ene na de andere aanval van Beetgum resulteerde in een doelpunt. SDS probeerde uit alle macht te verdedigen en kwam er ook een paar keer mooi uit (wat een goal van Silke opleverde) maar toen het rustsignaal klonk, stond SDS met 11-1 achter.
In de rust ging de knop om. De meiden kwamen beter uit de startblokken dan de eerste helft en er werd beter en verzorgder gespeeld. Ondanks de inzet in de tweede helft kon SDS toch niet voorkomen dat er nog 5 keer gescoord werd door Beetgum, waardoor de eindstand uiteindelijk 16-1 werd.
Volgende week de eerste thuiswedstrijd. Hopelijk kunnen de meiden hun inzet en positiviteit dan omzetten in een overwinning!
Groet,
Aukje Schellens
(regelmiep SDS MO15-2)

SDS JO15-3 – sc Joure JO15-6

Na een vervelende beker wedstrijd twee weken geleden hebben we ons even goed laten zien Zaterdag. Begonnen met eigen opstelling en Fenna en Bente op de bank als eventuele wissel. Bauke had de tweede keer wel geluk toen hij van over de middellijn wist te scoren. Jente maakte daarna de 2-0 en ik kreeg het gevoel dat de heren goed te plek stonden. Einde eerste helft Fenna en Bente nog een paar minuutjes laten spelen. Kon Fenna  broertje Sietse Pieter even voor doen hoe het moest door gelijk 3-0 te maken. Tweede helft weer begonnen zoals eerste helft. Joure deed zijn best maar de verdediging had zijn zaakjes goed op een rijtje en waren lekker sterk bezig. S.P. maakte nog de 4-0 en zo gingen we tevreden richting kleedkamers. Jongens mooi gespeeld en een verdiende overwinning. Dames ook bedankt voor ondersteuning. Libbe

Meisjes MO 13-1 knokkend naar 6-4

Zaterdag j.l. moesten de meiden MO 13-1 naar Zeerobben in Harlingen.
Goed getraind en vol goede moed startten ze de wedstrijd. Al snel werd duidelijk dat dit geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Al vroeg stond SDS met 2-0 achter. De meiden waren echter niet van plan zich af te slachten in Harlingen en zetten een tandje bij. Dit resulteerde in een doelpunt van Larissa (2-1). Direct daarna scoorde Zeerobben weer (3-1). Een pracht kans werd door Judith benut dus stond het in de rust 3-2. Na de pauze hetzelfde beeld. Menna had achterin de touwtjes goed in handen en zorgde samen met Nynke, Minke Hoekstra en Minke Postma voor een drempel. Mare had samen met Rixt en Lisa alle kracht nodig op middenveld om de spitsen te bedienen maar ook terug te vallen in de verdediging.
De meiden konden samen niet voorkomen dat de eindstand op 6-4 uitkwam voor Zeerobben.
Maar strijdend ten onder in het water van de Waddenzee was voor de meiden meer dan enkel verlies. De strijdlust zal binnenkort worden beloond.

Efkes Balje

“De natoer regelt it sels allegear wol”, wurdt er wolris sein. Lês foar natoer de kleur en dan hawwe je in moai middel foar it gearstallen fan de teams bij it Efkes Baljen. Dizze kear wiene it de “reds” en de “blues”  dy’t elkoar fûnen (sa as Liverpool en Everton)  en woene it mei alle wille opnimme tsjin swart/donkerblau.
Liverpool begong mei 4 man mar gelokkich kaam “reade”Rudy harren fersterken. Yn ôfwiking fan de rigels begong it om goed 19.00 oere om sa noch fan it deiljocht te genietsjen op it prima fjild yn Wommels. It wie in perfekte jûn. Spannend, lekker fuotbal, skitterjende doelpunten, grandioze missers, striid, emoasjes, in laits en gjin triennen, publyk  en in winner.
De “redblues” (tink Rudy derbij yn in read sjurtsje) wûnen de allesbeslissende en spannende finale.

efkes-balje2016-09-16-19-10-13-1Se waarden foarôf kreas op de foto setten troch ien fan de blauen….
De donkere sjurtsjes waarden ek op de foto set…..Nee, net op de foto die bliken bij thúskomst. It wiene filmkes en dy bylden binne earst skreend, want dêr binne wer dingen te hearen en te sjen dy’t in ferkeard byld jaan kinne fan ien of meardere fan dy spilers.
Dy donkeren wûnen de grutte partij….