Alde alvetalfoto’s

SDS League: Mark pakt wykpriis!
25 februari 2009
Weppers tongersdei 26-2
25 februari 2009

2014-2015

SDS 1

SDS 4

SDS 5

SDS Vr1

SDS A1

SDS B1

SDS B2

SDS C1

SDS D1

SDS D2

D3

SDS E1

SDS E3

SDS E4


SDS F1


SDS F2


2013-2014

SDS 1


SDS 2

SDS 4

SDS 5

MC1


A1

A2

B1

C2

D11

D2
align=baseline

D3

E2

E3

E4

F1


F2


F3

 

2012-2013

SDS 1

SDS 2

SDS 3

SDS 4

SDS 5

SDS Vr1

SDS Vr2

SDS MC1

SDS C1

SDS C2

SDS D1

SDS D2

SDS D3

SDS E1


SDS E2

SDS E 4


SDS E5SDS F1

SDS F2

SDS F3

SDS F4


2011-2012

SDS 2
SDS 3


SDS A1


SDS B1


SDS C1


SDS D1


SDS D2


SDS D3


SDS E1


SDS E2


SDS E4


SDS E5:


SDS F2


SDS F3


SDS F4

Efteroan: Pieter Wijnia, Thijs de Boer, Folkert-Jan Vellinga en Jalko Tanja.
Foaroan: Arjen Stremler, Jildert Hiemstra, Jesmer Zonnenberg, Stef Jellema en Sjirk Jetze Vellinga.


SDS F5


SDS MC1
(neijierskompetysje)

SDS Da2


2010-2011

SDS 1SDS 2:


SDS 5:


SDS 6:


Da1

(foto Henk Bootsma)

Da2


D4M

SDS C1

SDS MD1

SDS C2


SDS- D1


SDS D3
hspace=0


SDS E1

SDS E3

SDS E5

SDS F1


SDS F3

hspace=0

 

SDS F4

Foto Henk Bootsma


SDS F5
2009-2010

SDS 1

Haadsponsor American Base. Cosponsor:Hanzedruk.

SDS 2

SDS 3

SDS 5

SDS 6

Da1

SDS B1


SDS C1

SDS D1

SDS D2

SDS E1


SDS E2


SDS E3


SDS E4


SDS F3


SDS F4

SDS F5

 

2008-2009

SDS 1


SDS 4:


SDS 5:


SDS 6:


Da 2SDS B1:


SDS D2:


SDS E1:


SDS E2:


SDS E4:


SDS F1:


SDS F3:


SDS F4:


2007-2008


SDS 1

SDS 2

SDS 5

 

SDS 5 ek op in filmke .

SDS A 1

B 1

C1


C1 kampioen

D1

D2

De seleksje fan D2 op in lyts filmke.

E1

E2

E3

E3 -kampioen

Fan it kampioenskip is dit filmke makke

E4

F1

F2

F3

F4


Famkes

Froulju

Futsal 1

Futsal 2
2006-2007

SDS 1
Klik
Remco, Mark, Feite, Jacob-Klaas, Hendrik, Jeroen, Floris, Tsjalling, Henk, Erik en Dirk-Yde.
Tseard, Harm, Tsjipke, Arjen, Anne(leider), Marcel(trainer/koach), Jan(leider), Geert, Jaap, Marten, Skelte en Robert.

SDS 2

Gert-Jan(leider), Dennis, Willem, Jentsje, Stefan, Syb, Sybren, Pieter, Jan-Simon, Marten, sponsor Nico Ruiter en Jan de Jong(leider).
Wesly, Geert, Sjoerd, Robert en Bote.(Foto út 2006)

SDS 3

Jappie, Wouter, Remco, Jentsje, Gerlof, Sybren, Jan en Albert-Jan.
Wichard, Jelte, Bote, Pytrik en Jeroen(foto út 2006).

SDS 5

Aant, Ype B., Dirk, Sipke, Tseard, Jaap, Ids en Klaas(leider).
Roel, Jelle, Ype T., Piet, Trienus, Bertus en Folkert-Rients.

SDS 6

Pieter, Bas, Gerlof-Jan, Rudy, Jeroen, Bas, Tsjalling en Pieter-Liuwe.
Ids, Jehannes, Geert, Willem en Rinse.


SDS A1

SDS B1


SDS B2

SDS C1

SDS C2

SDS D1

SDS D2

SDS D3

SDS E1

SDS E2SDS E3

 

SDS E4

 

SDS F1SDS F2
 


SDS F3


SDS F4


SDS F5
hspace=0

 

Futsal 1

Feite, Willem, Harm en Anne.
Jan Simon, Peter, Tsjipke en Robert.

Futsal 2

Samme, Tjeerd, Marten, Skelte, Gerard,
Dirk-Yde, Tseard, Sjoerd en Pieter


Futsal 3

Pieter, Hendrik, Ferry, Klaas, Jacob en Tsjerk.